Latest Things :
tour packages to sri lanka - luxury villas in sri lanka

tour-packages-to-sri-lanka-luxury
msßñ 10lg iem ÿka uKd,shs ,Skd ) PdhdrEm


wjqreÿ 11 la ;=, 10 j;djla újdy jQ ldka;djla ms<sno weußldfõ ksõfhda¾la k.rfhka wikakg ,efnkjd'

kñka ,Skd fnßkafgdia jk fuu 
ldka;dj 39 jeks úfha miqfjhs' újdy jQ ukd,hka 10 fofkl=f.ka 6 fofkl= iu. újdyh tla jirla ;=,§ isÿ lr we;'

,Skd u;ao%jH i;=j ;nd .ekSu iy úúO jerÈ fya;=fjka lsysm j;djla w;awvx.=jg m;aj we;s njgo jd¾;d fja'

Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © Sri Lanka's Premier News and Gossip Provider 24/7 - All Rights Reserved