Latest Things :
Sri Lanka Breaking News - Gossip Lanka News Sri Lanka

sri-lanka-breaking-news-gossip-lanka
fouõmshka iu. yfíg ifydoßhf.a ldurh ;=, Èúkyf.k


wlalfrhsm;a;=j md,uqK m‍%foaYfha§ jhi wjqreÿ 13 l msßñ <ufhl= f.< je<,df.k ishÈú ydkslrf.k ;sfnkjd'

fmd,sia udOH m‍%ldYl ld¾hd,h i|yka lf<a fuf,i ish ifydaoßhf.a ksjfia ldurhla ;=< ,Kqjl 
wdOdrfhka fuu msßñ <uhd f.< je<,df.k ñhf.dia we;s njhs' mshd iuÛ we;s jQ wukdmhla fuf,i ishÈú ydks lr.ekSug fya;=ù we;s nj fmd,Sish iel m< lrkjd'

ñh.sh <uhdf.a mYapd;a urK mÍlaIKh wo isÿlsÍug kshñ;hs'

Share this article :

Post a Comment

 
Copyright © Sri Lanka's Premier News and Gossip Provider 24/7 - All Rights Reserved