Latest Things :
Upeksha Swarnamali (Paba) Dancing Video

upeksha-swarnamali-paba-dancing-video

WfmalaId ^mnd& we‍fußld .syska fydo fydo kegqï kg,d

ish,a,  fy,sfõ
PdhdrEm wka;¾cd,hg

md¾,sfïka;= uka;%S WfmalaId iaj¾Kud,s miq.sh ojia j, weußldfõ .shd lsh,d wm fjí wvúhg oek.kakg ,enqkd'

ta ;kshu fkfuhs idrx. Èidfialr iy frdIdka rKjk tlal' fï .ek fydh, n,mq wmsg wdrxÑ jqKd weußldfõ .syska fï ;=ka fokd fyd| fyd| kegqï kegqj lsh,' fï mska;+r talg fyd|u idlaIshla'


;=kafokd fï kegqï kegqfõ weußldfõ meje;ajQ ߧ /hla m%ix. j,§' kj mrmqf¾ rx.k Ys,amSkaf.ka fï ;=ka fokdg ú;rla wjia:djla ,enqk;a m%ùKfhda lSmfofklau fï wh;a tlal weußld .syska ;snqKd'

,xldfõ kgk kegqï j,g jvd ta wh;a fï ;=kafok;a tlal fyd| fyd| kegqï fmkak,d ;shkjd lsh,d wdrxÑhs'
Gossip Lanka Hot News, gossip lankagossip lankagossip lankagossip lankagossip lanka hot news, gossip lankaShare this article :

Post a Comment

 
Copyright © Sri Lanka's Premier News and Gossip Provider 24/7 - All Rights Reserved